Šta treba znati o povijanju beba

Još malo pa će od starog povoja i u nas ostati samo ružna uspomena. On polako iščezava. I pravo je.

Stari način povijanja stvorila je predrasuda. Nekad se mislilo da je za odojče bolje i zdravije da će pravilnije rasti ako mu je povoj stegnut. Sreća te se ovo nije moglo uvek ni do kraja ostvariti. Jednostavno iz razloga što zdravo odojče, bar u prvim mescima, leži sa nogama prikupljenim uz trbuščić, pa ih nije lako opružiti. Ali, zato nekad strada gornji deo tela  grudi i trbuščić, jer odojče u ovom slučaju ne može da diše kako treba, a kamoli da se pravilno razvija. Pravilan se razvoj može da postigne samo dobrom ishranom i negom, a nikako stegnutim povojem.

povijanje beba

Glavni cilj povoja je da pomogne odojčetu da održi svoju telesnu toplotu, koju ono izradjuje na račun hrane koju prima, i da ga zaštiti od nečistoće, vlage, ili čega drugog štetnog što bi došlo spolja. Od dobrog povoja traži se i nešto više: da ne steže, ne smeta disanju, ni optoku krvi, ni pokretima tela. Naučno je utvrdjeno da samo slobodno i ničim sputano telo može da se razvija pravilno i obavlja svoje radnje kako treba.

Način na koji se odojče povija nije isti u svima zemljama pošto to zavisi od mesnih prilika. Ali se u svim prosvećenim sredinama zasniva na načelu potpune slobode tela.

U nekim zemljamama, gde se i na ovo pazi, otišlo se u ovom pogledu veoma daleko. Tamo se odojče ne povija u pelene, nego se oblači u dugačku košuljicu i haljinicu. Pod zadnjicu mu se podmeće jednostavno neka mekana pelena da kupi mokraću i prima stolicu. Nema sumnje da je ovaj način povijanja veoma zdrav i podesan, jer ostavlja odojčetu slobodu pokreta. Ali je, na žalost, prilično skup.

Za naše prilike još uvek je najbolje da se gornji deo tela oblači u košuljicu i benkicu, a donji deo da se povija u pelene.

Košuljica. — Oblači se od rodjenja. Platno treba da je odabrano, belo i mekano, i da može dobro da upija vlagu. Može da se upotrebi i platno od mekanog iznošenog rublja. Košuljica treba da je dovoljno prostrana. Što je prostranija lakše se navlači i duže će služiti. Prorez treba da je na ledjima. Vezivanje vrpcom, umesto dugmića. Dobra košuljica ne bi smela biti kratka, uostalom ni odveć dugačka, nego otprilike da dostiže do visine pupka.

Benkica se izradjuje po istom kroju kao i košuljica, samo što bi trebalo da bude za dva poprečna prsta kraća i nešto prostranija. I rukavi treba da su nešto malo kraći no u košuljice. Platno treba da se bira prema odojčetu i godišnjem dobu. Što je dete mladje i nežnije, što je vreme hladnije, to bi i benkica trebalo da bude punija i toplija. Batist, porhet i flanelno platno najviše su u upotrebi. Benkica se može i isplesti od pamuka ili od vunice.

Pelene. — Što je više pelena to je sve bolje. I za odojče i za majku. Odojče će moći da se urednije prepovija, a majka će sebi uštediti dosta truda i vremena oko čestog pranja i sušenja.

Za naš način povijanja potrebne su dve vrste pelena, jedne spoljne, druge unutrašnje. Za spoljne pelene najbolji je flanel, ali može i obično, samo nešto mekše i punije platno. A za unutrašnje, koje dolaze uz samo telo, neutkano i mekano pamučno platno. Po svome obliku pelene su četvrtaste, ali je poželjno da se ima i koja pelena na trougao, otprilike na četiri četvrtaste jedna trougaona. Dužina pelene treba da iznooi oko 90 sm.
Prepoviti odojče izgleda na prvi pogled vrlo prost posao. Medjutim, i za to se hoće nešto znanja i veštine. Ovde iznosimo dva načina, za naše prilike veoma podesna.

Povijanje u prvim nedeljama. — Ako je potrebno, prvo promeniti košuljicu i benkicu. Onda uzeti dve četvrtaste pamučne pelene. Jednu previti na trougao i staviti na sto za prepovijanje ili na postelju, a drugu saviti triput načetvoro i metnuti na sredinu prve. Na ovako spremljene pelene položiti odojče, i to tako da mu šira strana pelene presavijene na trougao bude u visini gruli, a ugao sa dva lista dođe između nožica. Podići naviše košuljicu i benkicu, tako da trbuščić bude potpuno otkriven, pa onda izvući naviše, između nožica, pelenu presavijene na trougao bude u visini grudi, a ugao sa dva lista dodje izmedju nožica. Podići naviše košuljicu i benkicu, tako da trbuščić bude potpuno otkriven, pa onda izvući naviše, između nožica, pelenu previjenu načetvoro. (Pravilno i široko povijanje novorodjeičeta i odojčeta u prvim mesecima života je jedna od najvažnijih mera za sprečavanje nastajanja urodjenog iščašenja kuka. Ova pelena, izmedju nožica, previjena načetvoro, omogućava rašireni položaj nogu, te pravilan položaj glavice butne kosti u zglobu kuka).

Povući u istom pravcu i dva lista pelene previjene na trougao; jedan prebaciti preko trbuščića ka levoj slabini, a drugi ka desnoj. Naposletku prebaciti napred preko trbuščića i dva zaostala, gornja ugla pelene previjene na trougao. Spustiti naniže košuljicu i benkicu. Uzeti još jednu običnu i jednu flanelsku pelenu, obe četvrtaste, i spojiti, pa im presaviti ivicu koja će doći preko grudi. U ove pelene uviti odojče od visine grudi pa naniže. Deo koji preseže naniže podaviti pod nožice.

Povijanje od trećeg meseca. — Način povijanja koji ovde predlažemo vrlo je podesan za odojče koje je već nešto ojačalo, pogotovo ako je živahno i nemirno.

Promeniti rublje odojčetu ako treba. Obući mu košuljicu i benkicu. Onda uzeti dve četvrtaste, pamučne pelene, pa jednu previti pa trougao i staviti na sto za prepovijanje, drugu saviti načetvoro i metnuti na sredinu prve. Na ovako spremljene pelene položiti odojče, tako da mu šira strana pelene previjene na trougao bude u visini grudi, a ugao sa dva lista platna meću nožicama. Podići naviše košuljicu i benkicu, tako da trbuščić bude potpuno otkriven, pa onda izvući naviše izmeću nožica, na četvoro presavijenu pelenu. Povući u pstom pravcu i dva lista pelene previjene na trougao. Prebaciti napred preko trbuščića dva gornja ugla ove pelene. Spustiti naniže košuljicu i benkicu. Posle toga uzeti jednu trouglu pamučnu pelenu, pa je dva-tri puta uzduž presaviti, da se dobije nesto što podseća na širi pojas. Opasati spreda preko trbuščića ovu pojas-pelenu, ali tako da se njena dva kraja susretnu i ukrste na ledjima, pa izbiju napred na trbuščić svaki sa suprotne strane. Naposletku vezati krajeve ove pojas-pelene za dva uz trbuščić izmeću nožica izvučena lista od pelene previjene na trougao. Ako treba, obući i čarapice.

Kod nas je običaj da se odojčetu, i pored povoja, opasuje oko trbuščića i poseban pojas. Nekad naročito skrojen platneni pojasić nekad i obična ili fdanelna poveska. Taj pojas je nepotreban, i nezdrav, i štetan.

Da li valja umetati izmedju pelena i parče gumenog platna, kao što to neke naše majke rade? — To nije potrebno. A nije ni dobro. Pod ovim se platnom telo suviše zagreje, i koža potpari i oznoji i raskvasi i ojede.

Utopljavanje. — Kao što je ranije rečeno, odojče je vrlo osetljivo i prema vrućini i prema hladnoći. Ako se ovo ima u vidu, onda nije teško naći pravu meru u utopljavanju. Zimi utopliti nešto bolje, naročito ako je odojče u prvim nedeljama i ako boravi u slabo zagrejanoj sobi. Leti držati odojče u svežini ili raspoviti, i na njemu ostaviti samo košuljicu. Ako je starije, onda ga, za vreme vrućine, jedno vreme ostaviti da leži golo. Pri tom pripaziti kako leži i da li se znoji.

Prepovijanje. — Bez čistoće nema zdravlja, ni zdrave kože bez čistih pelena. I doista, više vredi često i uredno prepovijanje deteta nego svi praškovi kojima se zasipa koža, ili masti kojima se maže.

Obično se pretpostavlja da odojče mokri po određenom redu i u više-manje određeno vreme. Ovo nije tačno. Dok je mlađe, dobro negovano i pravilno hranjeno, odojče se pomokri po petnaest do dvadeset i pet puta za dvadeset i četiri časa, i mokri naročito kad se prepovija. Kao što se vidi, ako bi se menjale pelene svaki put kad se odojče pomokri, trebalo bi da se prepovija svakog časa. To nije potrebno. Dovoljno je da se prepovije pre svakog obroka.

Nasuprot ovome, kada se odojče zaprlja stolicom, treba da se promene pelene. Ima odojčadi koja su navikla da imaju stolicu približno u isto doba dana. To se nekad može naslutiti po njihovom ponašanju i pokretima lica.

Pranje pelena. — Zaprljane pelene i rublje ne treba bacati na pod ni u kadu za kupanje, već u naročitu korpu. Prljave pelene treba odmah sprati pod slavinom hladnom vodom. Ako nema vodovoda ni slavine, stolica se može sa pelena odstraniti nekim tupim, starim ili drvenim nožem, ili i običnim parčetom kartona.

Za pranje pelena potreban je blaži sapun. Pelene se prvo prokuvaju u sapunskoj vodi. Na taj način ubiju se klice i lakše se skinu mrlje, te se uštedjuje u trljanju. Obratiti pažnju na to da sapun u vodi bude potpuno rastvoren, inače će pelene U toku kuvanja da se slepe. Po kuvanju pelene se protrljaju, pa se neko- liko puta provuku kroz hladnu vodu, sve dok ova ne ostane bistra. Nedovoljno proprana pelena može lako da nadraži kožu. Naposletku, pelene se prostru da se suše. Ako nema prašine i vetra, najbolje na suncu.